§ 1
Foreningens navn er ‘Bladet ForeningsNyt’ og er oprettet i 1978.

§ 2
Foreningens formål er at udgive et gratis lokalt blad i Øster Starup og Vester Nebel Sogne for alle foreninger og institutioner, som er hjemmehørende her.
Politiske foreninger er dog undtaget.

§ 3
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, hvor hvert medlem (forening/institution) har en stemme. Det samme har hvert redaktionsmedlem.

§ 4
Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december.

§ 5
Redaktionen (bestyrelsen) består af mindst 2 personer, som fordeler arbejdsopgaverne imellem sig og de vælges på skift for 2 år ad gangen.
Redaktøren er ansvarlig over for presseloven.
Der vælges endvidere en bestyrelsessupleant samt en revisor og en revisorsuppleant.

§ 6
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april eller maj måned og indkaldes af redaktionen med mindst 14 dages varsel i Bladet ForeningsNyt.
Forslag, der ønskes behandlet under dagsordens punkt 3, skal være indsendt skriftligt til redaktionen senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 7
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når redaktionen finder anledning dertil, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt anmoder herom.
Tidsfrister som i § 6.

§ 8
Enhver ordinær generalforsamling skal have følgende punkter på dagsordenen:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning og regnskab.
3. Indkomne forslag.
4. Valg.
5. Eventuelt.

§ 9
Alle beslutninger på generalforsamlingen, herunder ændringer af vedtægter, kræver almindeligt flertal af de fremmødte stemmeberettigede.

§ 10
Redaktionen er i fællesskab ansvarlig for, at bladet udkommer efter de af generalforsamlingen vedtagne retningslinier. Den er også forpligtet til at optage meddelelser m.v. fra medlemmerne.

§ 11
Redaktionen kan optage annoncer og andre meddelelser mod betaling. Samtidig kan den opkræve kontingent efter det enkelte medlems økonomiske formåen og behov for plads i bladet.

§ 12
Redaktionsmedlemmer kan modtage godtgørelse for afholdte udgifter til telefon, kørsel
m.m.

§ 13
Ved foreningens ophør fordeles et evt. overskud efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse til kulturelle formål i Øster Starup, Ågård og Vester Nebel.
Eventuelle underskud fordeles til medlemmerne efter kontingentets størrelse.

 

Disse vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 26. april 2007.

 

Til toppen